St. Elizabeth Ann Seton Catholic Church
1000 Burr Oak Lane + Salina, KS 67401
785-825-5282
office@stesalina.org

Saints - Part 2

Saints - Part 2 from SEAS Vimeo 4 on Vimeo.

Saints - part 1

Saints - Part 1 from SEAS Vimeo 3 on Vimeo.

Meals of Jesus - Part 3

Meals of Jesus - Part 3 from SEAS Vimeo on Vimeo.

Current Issues - Part B

Current Issues - Part B from SEAS Video on Vimeo.

Current Issues - Part A

Current Issues - Part A from SEAS Video on Vimeo.

Meals of Jesus - Part 2

Meals of Jesus - Part 2 from SEAS Vimeo 4 on Vimeo.

Anonting of the Sick - Part B

Anointing of the Sick - Part B from SEAS Vimeo 3 on Vimeo.

Anointing of the Sick - Part A

Anointing of the Sick - Part A from SEAS Vimeo 2 on Vimeo.

Meals of Jesus - Part 1

Meals of Jesus - Part 1 from SEAS Vimeo on Vimeo.

History of Confession - Part B

History of Confession - Part 2 from SEAS Vimeo on Vimeo.

History of Confession - Part A

History of Confession - Part 1 from SEAS Video on Vimeo.

What is Sin - Part B

What is Sin - Part 2 from SEAS Vimeo 4 on Vimeo.

What is Sin - Part A

What is Sin - Part 1 from SEAS Vimeo 3 on Vimeo.

Marriage Sacrament - Part 2

Marriage Sacrament - part 2 from SEAS Vimeo 2 on Vimeo.

Marriage Sacrament - Part 1

Marriage Sacrament - part 1 from SEAS Vimeo on Vimeo.

Spirituality - Eucharist Part 2

Spirituality of Eucharist - Part 2 from SEAS Vimeo 3 on Vimeo.

Spirituality - Eucharist - Part 1

Spirituality of Eucharist - Part 1 from SEAS Vimeo 2 on Vimeo.

Mass History - Part 2

Mass History - Part 2 from SEAS Vimeo on Vimeo.

Class on Confirmation

Confirmation from SEAS Vimeo 4 on Vimeo.

Baptism

Baptism from SEAS Vimeo 3 on Vimeo.