St. Elizabeth Ann Seton Catholic Church
1000 Burr Oak Lane + Salina, KS 67401
785-825-5282
office@stesalina.org

Baptism-Confirmation 2017

Baptism-Confirmation 2017 from SEAS Vimeo 2 on Vimeo.