St. Elizabeth Ann Seton Catholic Church
1000 Burr Oak Lane + Salina, KS 67401
785-825-5282
office@stesalina.org